Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference 16.3.2017

3. 4. 2017

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis z konference č. 2/2017 , která se konala dne 16.3.2017 v restauraci Slovanka na Dobříši.

 

Přítomni: viz.prezenční listina

 

Program: 1) zahájení

                  2) volba návrhové a mandátové komise

                  3) zpráva předsedy OS

                  4) zpráva výcvikáře OS

                  5) zpráva pokladníka OS

                  6) zpráva předsedy revizní komise OS

                  7) schválení závodního plánu holoubat na sezonu 2017

                  8) různé, přihlášky rodových kroužků, závodních gumiček,

                       test znalostí funkcionářů MS a ZS atd.

                  9) diskuse

                10)schválení usnesení z konference OS

                11) závěr

 

     Program konference byl jednohlasně odhlasován: 19-0-0

 

1) Konferenci OS zahájil jednatel Jan Lapáček  a přivítal přítomné  delegáty a členy výboru OS.

 

2) návrhová komise: B.Růžička, S.Lysák, J.Lapáček

    mandátová komise: M.Štefan, ing.J.Sládek, V.Pachole

    odhlasováno: 19-0-0

 

3) Předseda OS P.Lundák přednesl zprávu  , ve které shrnul události posledního půlroku.

 Zhodnotil  ZV v Kozárovicích ,  která se konala 26.11.2016.

     Výstava i přes slabší návštěvnost  byla hodnocena  jako zdařilá . 

 - Celostátní výstava se konala na Výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 6-7.1.2017. I tady byla znát

    slabší účast z řad chovatelské základny. Není divu  , když ve stejný termín probíhala Celostátní

výstava i u našich sousedů na Slovensku v Nitře.

- Bylo vysloveno poděkování našemu členu př.p. V.Slavíkovi za skvěle odvedenou práci při

posuzování a výběru  standardních holubů do kolekce na CV.

 - Předseda OS seznámil přítomné zástupce s odvoláním epidemie výskytu ptačí chřipky.

   Svaz CHPH povolil vypouštět holuby k tréninkům kolem holubníku od 1.3.2017.

 - Dále byly zmíněny přípravy přepravního auta na sezonu 2017. Vozidlo je plně funkční.

Přítel V.Mrkva nainstaloval baterie do vozu. V nejbližších dnech dojde k výměně výfuku.

   Poté bude vozidlo absolvovat n revizi tachografu  , emise a STK.Případné nedostatky budou

okamžitě operativně řešeny  tak , aby vozidlo bylo plně funkční a připraveno k závodní sezoně.

Vozidlo bude  v roce   2017 zaparkované v Příbrami na  bývalém dole Anna – Březové Hory.

 

4) Slovo dostal výcvikář OS P.Husák. Připomenul, že závodní plán starých holubů na závodní sezonu

      2017 byl již odhlasován.

   - Jelikož již byl nahlášen počet holubů a proběhla i platba na  NZ  Oostende  , bylo odhlasováno ,

      že přebytek vybraných peněz zůstane v pokladně OS. Jedná se o částku 6kč z holuba. Původní

     cena z holuba byla 26kč. Chovatel zaplatí 20kč za holuba a zbytek bude doplacen svazem.

     odhlasováno: 18-0-1

  - Závod Heilbron zůstává v termínu dle závodního plánu.

    odhlasováno: 12-4-3

  - Bylo navrhnuto a odhlasováno, že OS Středočeský bude v závodní sezoně 2017 startovat své holuby

    samostatně.To znamená , že hlasováním neprošla připravovaná kooperace na ST s OS Praha.

   Hlasování o kooperaci  : 15-0-4.

- Po seznámení s návrhem svozového plánu byl návrh odsouhlasen: 18-1-0

- Pod dohledem výcvikáře P.Husáka proběhla písemná část testu znalostí  ved.MS a ZS.

 Všichni zúčastnění zástupci uspěli.

 

5) Slovo dostal pokladník OS V.Poplštejn. Přednesl krátkou zprávu o hospodaření OS za sezonu 2016

    o příjmu, výdeji a zůstatku finanční hotovosti našeho spolku. Stav účtu k 31.12.2016: 91.598,-kč,

    pokladní hotovost: 118.599,-kč, celkové finanční prostředky OS k 1.1.2017: 210.197,-kč.

 

6) Krátkou zprávu přednesl i předseda revizní komise ing.J.Sládek. Revizní komise při své kontrolní

     činnosti neshledala žádných vážných nedostatků.

 

7)  Byl odhlasován závodní plán holoubat na závodní sezonu 2017.

Závodní plán se bude skládat z tratí: 2x Cheb, 2x Amberg, 1x Erlangen.

     odhlasováno: 17-2-0

 

8) Předseda OS P.Lundák připomněl, že je třeba nahlásit do 15.4.2017 změny sídel MS, místa

     nasazování, místa otevírání hodin výcvikáři OS P.Husákovi.

  - Proběhly přihlášky rodových kroužků a závodních gumiček. Zbytek přihlášek zašlete v elektronické

     podobě jednateli OS J.Lapáčkovi.  

  - Výbor zvolil do komise JURY za OS Středočeská tyto členy:

    startér: M.Tomášek st., výcvikář OS P.Husák, předseda OS P.Lundák

  - Přípomínka dohlášení počtu Lidických přepravních boxů.

  - Případ počínání  př.J.Mládka dostala k prošetření revizní komise.

    Zde si dovoluji citovat slova ze zprávy RK.

    RK doporučuje všem členům OS, aby si ve vlastním zájmu přečetli závodní řád, případně

    disciplinární řád. Možná, že někteří členové našeho spolku zde najdou některé své nešvary, které se 

    někdy stávají běžnou praxí. Můžeme tím předejít většině sporů a nejasností a  o to více času nám 

    zbyde na vlastní holubaření.

 

9) př. V.Žid se dotazoval, jak to vypadá s MS Vlašim pro další léta.

     Na jeho otázku reagoval člen MS Vlašim př. J.Lapáček . Jak je všem známo, MS Vlašim hostuje od

závodní sezony 2016 v sousedním OS Tábor. Na hostování zůstáváMS Vlašim v OS Tábor i pro

     letošní závodní sezonu 2017. Jak se rozhodne členská základna pro závodní sezonu 2018  ,  je

     zbytečné kalkulovat v tento čas.

  - Další z bod ů př.V.Žida byl směřován k natáčení obslužnosti holubů během transportu na závod a

    samotných startů holubů. Z jeho pohledu je třeba zlepšit práci s kamerou a pořízený materiál  ,aby

    obsahoval  napájení   i start holubů. Některé pořízené materiály byly dosti

    nepřehledné  a v některých případech se záznam nepovedl vůbec.

 

10) Zpráva revizní komise bude přílohou zápisu z konference, n stejně tak  i zpráva pokladníka.

     - Výbor ustanovuje do funkce JURY tyto členy :

       Složení: P.Lundák , P.Husák M.Tomášek st.

 

11) Jednatel J.Lapáček poděkoval přítomným za jejich účast a popřál všem do závodní sezony 2017  

       pohodu a  mnoho  úspěchů.

 

 

     zápis provedl Jan Lapáček                                                                              kontrolu provedl P.Lundák

     jednatel OS Středočeský                                                                                 předseda OS Středočeský