Jdi na obsah Jdi na menu
 


konference 29.11.2018

8. 12. 2018

Zápis

konference OS CHPH  Středočeský konané dne 29.11.2018 v Hudlicích

 

Účast : Přítomni delegáti MS Beroun, MS Komárov, MS Slivenec, MS Sedlčany, hosté MS Libuš a výbor OS – viz  prezenční listina

 

Omluven : pokladní OS V. Poplštein a jednatel OS S. Berdychová

 

1)Konferenci zahájil v 18.00 hodin P. Lundák . V úvodu seznámil přítomné s programem konference, který delegáti bez připomínek  schválili, následně  bylo schváleno složení komisí konference. Do mandátové komise byli zvoleni Jaroslav Čapek,  Antonín Zaspal, Miroslav Mrkva, do návrhové komise byli zvoleni Vladimír Kotas, František Honsa m ing. Josef Huml.

Jaroslav Čapek za mandátovou komisi konstatoval, že na konferenci je přítomno 15 delegátů z celkových 22 a tedy konference je usnášení schopná..

 

2)

 

a)Předseda OS P.Lundák zhodnotil činnost od minulé konference OS, kdy došlo k úbytku závodících chovatelů odchodem chovatelů  MS Sedlčany na hostování do OS Tábor a chovatelů MS Příbram na hostování do OS Český západ. I přes tento fakt se podařilo v plném rozsahu absolvovat schválená závodní plán. Dále kladně hodnotil uskutečněnou Zemskou výstavu v Tetíně, a poděkoval za práci všech členů OS, kteří se na této akci zúčastnili.

 

b)Pokladník na konferenci nebyl přítomen- omluven s osobních důvodů. Konference ukládá neprodlené předložení pokladní knihy revizní komisi.

 

c)Předseda revizní komise ing. Jiří Sládek konstatoval, že  pokladník není na konferenci přítomen, a revizní komisi na žádost dosud nepředložil pokladní knihu nebyla revize provedena a proto nemůže předložit  zprávu.  Jako zastupující dopravní referent ing. Sládek  předložil podrobnou zprávu o jednotlivých závodech s finančním rozborem. Zpráva je přílohou zápisu.

 

d)Výcvikář Petr Husák provedl podrobný rozbor závodní sezony včetně vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých ZS v rámci OS. Dále provedl rozbor jednotlivých závodů v návaznosti na dobu trvání závodu a množství zasazených holubů na chovatele a závod. Závodní sezonu hodnotil za vydařenou , pouze u závodu Helbron 3  dne 22.7.2018, vlivem horšího počasí při startu došlo k prodloužení závodu, malé rychlosti při doletu a k vyšším  ztrátám. Na závěr proběhlo vyhodnocení nejúspěšnějších chovatelů v rámci OS.

 

3)Na základě žádosti MS Libuš  o přijetí do OS Středočeský  vystoupil Vítězslav Schejbal jako zástupce MS Libuš žádost o přijetí tlumočil, dále potvrdil, že MS Libuš vůči OS Praha nemá žádný závazek, což písemně potvrdila i M. Mezerová jako předseda OS Praha. Na základě žádosti bylo přistoupeno hlasování . Pro 15 delegátů –proti 0, zdrželo se 0. Chovatelé MS Libuš byli přijati do OS Středočeský.

 

4)Pavel Lundák oznámil, že členové MS Sedlčany ukončují činnost v OS Středočeský a přestupují do OS Tábor., dále požádal o kompenzaci odcházejícím členům 1 ks přepravního boxu na závodícího člena . Schváleno (14 pro , proti 1, zdržel se 0)

Na základě odchodu z OS předseda Pavel Lundák podal rezignaci na post předsedy, konference jí přijala ( 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Václav Krajt z důvodu odchodu do OS Tábor podal rezignaci na funkci člena revizní komise Konference rezignaci přijala (pro 15, proti 0, zdržel se 0)

 

Písemně podal z osobních důvodu rezignaci na post člena výboru Stanislav Lysák , konference rezignaci přijala (pro 15, proti 0, zdržel se 0)

 

5)Konference navrhla  na funkci Předsedy OS Středočeský Petra Husáka   a doplnění členů výboru OS Středočeský o Vítězslava Schejbala a Františka Honsu a do revizní komise Jaroslava Kavku.  Na základě návrhů byla provedena  doplňující volba 

 

a)předsedy OS Středočeský Petra Husáka   - pro15- proti 0- zdržel se 0 - schváleno

b) člen výboru Vítězslav  Schejbal - pro15- proti 0- zdržel se 0- schváleno

c)člen výboru František Honsa - pro15- proti 0- zdržel se 0- schváleno

d)člen revizní komise Jaroslav Kavka - pro15- proti 0- zdržel se 0- schváleno

 

6)Výbor OS navrhl konferenci výši členského příspěvku na závodícího člena staršího 18 let ve výši 700,-Kč, pasivní chovatel 100,-Kč .

Hlasováno:  jednohlasně schváleno, pro15- proti 0- zdržel se 0

 

 

7)Různé

a) Na základě propozic Regionální výstav ve Slaném ve dnech 15.-16.12.2018, které se OS Středočeský zúčastní bylo provedeno rozdělení počtu holubů vystavených na výstavě a to:

10 ks kolekce sport , 5 ks kolekce mistra, 1 ks MS Komárov, 19 ks MS Slivenec a 15 MS Beroun

 

b)Ing. Jiří Sládek zhodnotil průběh ZV v Tetíně, ta proběhla  v pořádku bez negativních ohlasů na pořadatele vyjma občerstvení, což však nebylo v režii pořadatele výstavy, ale provozovatele restaurace, který byl na stav během výstavy opakovaně upozorňován, vzhledem první akci takového rozsahu provozovatel restaurace toto nezvládl.

 

c)Petr Husák předložil návrh závodního plánu na rok 2019, který je totožný s rokem 2018, pouze navrhl zařadit do mistrovství OS zemský závod Bad Vilbel a závod holoubat Rotenburg, vše pouze jako návrh k prodiskutování v MS.

 

8) Usnesení

 

Usnesení z konference Oblastního spolku chovatelů poštovních holubů  Středočeský ze dne 29.11.2018 v Hudlicích:

 

Konference bere na vědomí:

 

-zprávu předsedy

-zprávu dopravního referenta

-zprávu vycvikáte

-zprávu ze ZV

 

Konference schvaluje:

 

-Rezignaci  předsedy Pavla Lundáka, člena výboru Stanislava Lysáka ,  člena revizní komise Václava Krajta.

-Volbu předsedy OS Petra Husáka , členy výboru Vítězslava Schejbala  a Františka Honsu a člena revizní komise Jaroslava Kavku.

-kompenzaci pro odcházející členy MS Sedlčany – 1 box na závodícího člena

-Výši členského příspěvku

-Klíč obsazení Regionální výstavy

 

Konference ukládá:

 

-P. Lundákovi a P. Husákovi předání agendy předsedy OS Středočeský do 15.12.2018

-Pokladníkovi V. Poplšteinovi předání podkladů k provedení kompletní revizi pokladny

 

Usnesení jednohlasně schváleno (15 pro, proti 0, zdržel se 0)

 

 

9)Konferenci ukončil Petr Husák s přáním všeho nejlepšího do nového  ve 21.30 hodin

 

 

Zapsal:

 

V Hudlicích dne 29.11.2018

Vladimír Kotas

 

Petr Husák

Předseda OS Středočeský